Συγγραφικό έργο

Διαφορά στη «Σημασία»

Η ελληνική γλώσσα είναι πολύμορφη. Λέξεις με οριακή διαφοροποίηση, όμως, οδηγούν και σε διαφορετικά νοήματα.

 

Αβιταμίνωση – αποβιταμίνωση

 • Αβιταμίνωση = έλλειψη βιταμινών
 • Αποβιταμίνωση= αφαίρεση βιταμινώ

Άγρια – αγρίως

 • άγρια = με αγριότητα, σκληρά
 • αγρίως = έντονα, διαρκώς, ασύστολα

Αδιάκριτα – αδιακρίτως

 • Αδιάκριτα = χωρίς διακριτικότητα, χωρίς ευγένεια
 • Αδιακρίτως =χωρίς διάκριση, χωρίς εξαίρεση, ανεξαρτήτως

Αδιάφορα – αδιαφόρως

 • Αδιάφορα =με αδιαφορία
 • Αδιαφόρως = χωρίς διαφοροποίηση, χωρίς διάκριση, ασχέτως, ανεξαιρέτως

Άδικα – αδίκως

 • Άδικα = με άδικο τρόπο, με μη νόμιμο ή με μη ηθικό τρόπο
 • Αδίκως = μάταια, χωρίς λόγο

Αίτημα – αίτηση

 • Αίτημα = αξίωση, επιθυμία, το αντικείμενο της αίτησης
 • Αίτηση = γραπτή παράκληση, υποβολή γραπτού αιτήματος

Αιτία, αίτιο – αφορμή

 • Αιτία, αίτιο = η βαθύτερη ανάγκη ή ο λόγος που προκαλεί κάτι
 • Αφορμή = η επιφανειακή αιτία που προκαλεί κάτι, η πρόφαση, η ευκαιρία

Αιτιολογώ – δικαιολογώ

 • Αιτιολογώ = εξηγώ, επιχειρηματολογώ, τεκμηριώνω
 • Δικαιολογώ = προβάλλω δικαιολογίες, υπερασπίζω

Ακριβά – ακριβώς

 • Ακριβά = με (σε) υψηλή τιμή, με (σε) υψηλή αξία
 • Ακριβώς = με ακρίβεια, με ορθό τρόπο, προσεκτικά

Άμεσα – αμέσως

 • Άμεσα = απευθείας, χωρίς μεσολάβηση άλλου
 • Αμέσως = χωρίς καθυστέρηση, ευθύς, ακαριαία

Αναστηλώνω – αναστυλώνω

 • Αναστηλώνω = αποκαθιστώ την αρχική μορφή οικήματος ή μνημείου
 • Αναστυλώνω = στηρίζω με στύλους, υποστυλώνω

Ανταγωνισμός – συναγωνισμός

 • Ανταγωνισμός = αγώνας για επικράτηση, αντιπαλότητα, σύγκρουση, διαμάχη
 • Συναγωνισμός = αγώνας για επικράτηση χωρίς συγκρούσεις και διαμάχες

Απλά – απλώς

 • Απλά = με απλότητα, με απλό τρόπο
 • Απλώς = μόνο

Από μέρους – εκ μέρους

 • Από μέρους μου = από την πλευρά μου, όσο με αφορά
 • Εκ μέρους μου = με εντολή μου

Απόφανση – απόφαση

 • Απόφανση = συμβουλευτική κρίση, έκφραση γνώμη
 • Απόφαση = τελική γνώμη

Αχρησία – αχρηστία

 • Αχρησία = η μη χρησιμοποίηση
 • Αχρηστία = η μη χρησιμότητα

Βιώνω – ζω

 • Βιώνω = ζω κάτι έντονα και συνειδητά
 • Ζω = περνώ τη ζωή μου

Διαβόητος – διάσημος

 • Διαβόητος = κακόφημος
 • Διάσημος =περίφημος

Εκμίσθωση – μίσθωση

 • Εκμίσθωση = το νοίκιασμα σε κάποιον
 • Μίσθωση = το νοίκιασμα από κάποιον

Έκτακτα – εκτάκτως

 • Έκτακτα = θαυμάσια, εξαιρετικά
 • Εκτάκτως = εκτός προγράμματος, κατ’ εξαίρεση, ξαφνικά

Ευθέως – ευθύς

 • Ευθέως = με ευθύτητα, ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές
 • Ευθύς = αμέσως, χωρίς αναβολή ή καθυστέρηση

Ευχάριστα – ευχαρίστως

 • Ευχάριστα = κατά τρόπο που προκαλεί ευχαρίστηση, ωραία
 • Ευχαρίστως = με ευχαρίστηση, με προθυμία, με χαρά

Ιδιαίτερα – ιδιαιτέρως

 • Ιδιαίτερα =κυρίως, κατ’ εξοχήν
 • Ιδιαιτέρως =  ξεχωριστά, κατ’ ιδίαν, χωρίς την παρουσία άλλων

Καταρχάς, κατ’ αρχάς – καταρχήν, κατ’ αρχήν

 • Καταρχάς, κατ’ αρχάς = αρχικά, πρώτα- πρώτα
 • Καταρχήν, κατ’ αρχήν = στα βασικά σημεία

Κόμη – κώμη

 • Κόμη = τα μαλλιά
 • Κώμη = το μικρό χωριό

Κυκλοφοριακός – κυκλοφορικός

 • Κυκλοφοριακός = ο σχετιζόμενος με την κυκλοφορία πεζών κι οχημάτων
 • Κυκλοφορικός = ο σχετιζόμενος με την κυκλοφορία του αίματος

Ουσιωδώς – ουσιαστικά

 • Ουσιωδώς = κατά πολύ, σε σημαντικό βαθμό
 • Ουσιαστικά = στην ουσία, στην πραγματικότητα

Περισσός – περιττός

 • Περισσός = άφθονος, πλούσιος
 • Περιττός = άχρηστος, ανώφελος

Πλειονότητα – πλειοψηφία

 • Πλειονότητα = το μεγαλύτερο από το μισό μέρος ενός συνόλου
 • Πλειοψηφία = το μεγαλύτερο από το μισό μέρος ενός συνόλου των ψήφων ή των ψηφοφόρων

Πρότυπο – πρωτότυπο

 • Πρότυπο = το υπόδειγμα, το παράδειγμα
 • Πρωτότυπο = αυτό που εμφανίζεται για πρώτη φορά χωρίς να μιμείται κάτι άλλο, το ασυνήθιστο

Πρώην – τέως

 • Πρώην = παλαιότερα, στο παρελθόν
 • Τέως = ακριβώς προηγουμένως, έως πριν από λίγο

Ρίμα – ρήμα

 • Ρίμα = ομοιοκαταληξία, λαϊκό δίστιχο
 • Ρήμα = λέξη, μέρος του λόγου

Σατιρικός – σάτυρος

 • Σατιρικός = σκωπτικός
 • Σάτυρος = άνθρωπος λάγνος, ακόλαστος

Σεισμογενής – σεισμογόνος

 • Σεισμογενής = αυτός που προέρχεται από σεισμό ή που παθαίνει σεισμό
 • Σεισμογόνος = αυτός που γεννά σεισμούς

Συμβαίνοντα – τεκταινόμενα

 • Συμβαίνοντα =όσα γίνονται τυχαία
 • Τεκταινόμενα = όσα γίνονται με μεθόδευση

Συνίσταται – συνιστάται

 • Συνίσταται = αποτελείται, έχει ως συστατικά
 • Συνιστάται = γίνεται σύσταση, δίνεται συμβουλή

Τέλεια – τελείως

 • Τέλεια = εξαιρετικά, θαυμάσια, πολύ ωραία, έξοχα
 • Τελείως = εντελώς

Τεχνητός – τεχνικός

 • Τεχνητός = ο μη φυσικός, ο κατασκευασμένος
 • Τεχνικός = ο σχετικός με την τέχνη και την άσκησή της

Τραπεζικός – τραπεζιτικός

 • Τραπεζικός = ο σχετικός με την τράπεζα
 • Τραπεζιτικός = ο σχετικός με τους τραπεζίτες

Φύλλο – φύλο

 • Φύλλο = όργανο αναπνοής των φυτών
 • Φύλο = το γένος των ανθρώπων ή των ζώων

Χιλιετηρίδα – χιλιετία

 • Χιλιετηρίδα = η χιλιοστή επέτειος
 • Χιλιετία = η περίοδος χιλίων ετών

Ψευδαίσθηση – παραίσθηση

 • Ψευδαίσθηση = η ψευδής αίσθηση ότι κάτι είναι πραγματικό, ενώ δεν υπάρχει πραγματικά
 • Παραίσθηση = η παρερμηνεία εξωτερικών ερεθισμάτων

«Στον Μικρό μου Επαναστάτη και στο Όνειρό Μας»

Δείτε Επίσης...

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Σύνολο2760357

Συνδεδεμένοι τώρα

2
Επισκέπτες

20 Ιουλίου 2024